Tìm kiếm
Từ khóa:
  Dùng dấu " " để tìm chính xác một cụm từ. VD: "Kho bạc Nhà nước"
Tỷ giá ngoại tệ
Nguồn: Eximbank
Quy trình thủ tục : Quy trình ISO
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VỐN THANH TOÁN ĐẦU TƯ

Quy Trình Luân Chuẩn Chứng Từ

Trình tự :

 1. Phòng TTVĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát, lập phiếu giao nhận thông báo bổ sung ( nếu có).
 2. Cán bộ kiểm soát hồ sơ, xác định giá trị và chấp nhận .
  • 2a : Trình Lãnh đạo Phòng kiểm soát
 3. Lãnh đạo phòng kiểm soát trình Giám đốc ký duyệt .
  • 3a: Lãnh đạo phòng kiểm soát chưa đồng ý chuyển cán bộ kiểm soát kiểm tra lại .
 4. Giám đốc ký duyệt chuyển hồ sơ về phòng TTVĐT.
  • 4a: Giám đốc chưa đồng ý chuyển về phòng kiểm tra lại .
 5. Hành tự tại phòng kế toán .
  • 5a : Nhận giấy rút vốn,kiểm tra,chuyển chứng từ về phòng kế toán. 
  • 5b: Kế toán hồi báo sau hành tự
 6. Trả kết quả cho khách hàng

Quy Trình Kiểm Soát Thanh Toán Vốn Đầu Tư Thiết Kế Quy Hoạch

 1. Căn cứ ( các văn bản pháp lý đề tiến hành công việc ) :
  - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng;
  - Quyết định số 1800/2005/QĐ-UBND ngày 24/6/2005 của UBND tỉnh An Giang quy định về trình tự lập,thông qua, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang;
  - Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn hợp đồng trong xây dựng;
  - Quyết định số 601/KB/TTVĐTngày 28/10/2003 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;
 2. Các chứng từ nghiệp vụ ( hồ sơ công việc ) :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ , chứng từ

  Biểu Mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  A

  Hồ sơ pháp lý ban đầu

   

     

  1

  Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và dự toán chi phí cho công tác quy hoạch

   

   

  01

   

  Bản chính

  2

  Văn bản thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí 

   

   

  01

   

    Bản sao 

  3

  Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí

   

      01

   

   

  Bản chính

  4

  Quyết định đấu thầu ( đối với dự án có giá trị từ 500 triệu trở lên ) hay quyết định chỉ định thầu hoặc quyết định giao nhiệm vụ ( đối với tự làm ) của cấp thẩm quyển

   

     01

   

   

   

   

   Bản chính

  B

  Hồ sơ ,chứng từ  giải ngân vốn đầu tư

   

     
  I  Tạm ứng vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng đề nghị tạm ứng 

  B03/KB

  03

  Mẫu KB

    2

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  II  Thanh toán vốn đầu tư

   

       

   

   

  * Thanh toán theo giai đoạn hoàn thành

   

   

   

  1

  Phiếu giá thanh toán khối lượng hoàn thành

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  2

   Biên bản nghiệm thu giai đoạn theo hợp đồng

   

  01

  Bản chính

  3

  Biên bản thông qua quy hoạch theo hợp đồng

   

  01

  Bản chính

  4

  Bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu

   

  01

  Bản chính

  5

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  6

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( nếu có )

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

   

  * Thanh toán quy hoạch hoàn thành

   

   

   

  1

  Phiếu giá thanh toán khối lượng hoàn thành

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  2

   Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao

   

  01

  Bản chính

  3

  Biên bản thông qua hội đồng lần cuối

   

  01

   Bản sao

  4

  Quyết định phê duyệt thiết kế quy hoạch của cấp thẩm quyền

   

     01  Bản chính

  5

  Bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu

   

  01

  Bản chính

  6

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  7

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( nếu có )

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

Kiểm soát vốn thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư

 1. Căn cứ ( các văn bản pháp lý đề tiến hành công việc ) :
  - Nghị Định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Nghị Định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
  - Quyết định số 11/2005/BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;
  - Quyết định số 601/KB/TTVĐTngày 28/10/2003 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;
  - Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang .
 2. Các chứng từ nghiệp vụ ( hồ sơ công việc ) :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ, chứng từ

  Biểu  mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  A

  Hồ sơ pháp lý

   

     

  1

  Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát phục vụ lập dự án

   

  01

  Bản chính 

  2

  Văn bản thẩm định và Quyết định phê duyệt dự toán chi phí khảo sát của chủ đầu tư  . 

   

  01

  Bản chính

  3

  Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu

   

  01

   Bản chính

   

  * Đối với các dự án thuộc chương trình cụm tuyến dân cư không lập dự án hay Báo cáo kinh tế kỹ thuật

   

   

   

  B

  Hồ sơ, chứng từ giải ngân

   

   

   

  I

  Tạm ứng vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng đề nghị tạm ứng

  B03/KB

  03

  Mẫu KB

  2

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  II

  Thanh toán vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Biên bản nghiệm thu khảo sát 

   

  01

   Bản chính

  2

  Biên bản nghiệm thu – bàn giao dự án( Báo cáo kinh tế kỷ thuật ).

   

  01

   Bản chính

  3

  Văn bản thẩm định phần thuyết minh dự án ( Báo cáo kinh tế kỷ thuật) của cơ quan chức năng theo phân cấp .

   

  01

  Bản sao

  4

  Văn bản thẩm định thiết kế cơ sơ       ( thiết kế bản vẽ thi công ) -dự toán của cơ quan chức năng theo phân cấp  . 

   

  01

  Bản chính

  5

  Tập dự án ( báo cáo kinh tế kỷ thuật) và Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp

   

  01

  Bản chính

  6

  Phiếu giá  thanh toán giá trị khối lượng

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  7

  Bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành

   

  01

   Bản chính

  8

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  07

  Mẫu KB

  9

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( nếu có )

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

Kiểm Soát Thanh Toán Vốn Đầu Tư Chi Phí Xây Lắp Công Trình

 1. Căn cứ ( các văn bản pháp lý đề tiến hành công việc ) :
  - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
  - Quyết định số 601/KB/TTVĐT ngày 28/10/2003 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;
  - Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
  - Quyết định số 1174/2004/QĐ-UB ngày 01/7/2004 của UBND tỉnh về ủy quyền Giám đốc Sở Kế họach và Đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ,sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý;
  - Quyết định số 3399/2005/QĐ-UBND ngày 04/5/2005 của UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án trong phạm vi ngân sách cấp huyện – thị – thành phố quản lý và dự án thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp trên hổ trợ.

 2. Các chứng từ nghiệp vụ ( hồ sơ công việc ) :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ, chứng từ

  Biểu  mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  A

  Hồ sơ pháp lý

   

     

  1

  Tập dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật

  * Riêng các dự án thuộc chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ không lập dự án hay Báo cáo kinh tế kỹ thuật  .

   

  01

  Bản chính 

  2

  Văn bản thẩm định phần thuyết minh của dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan chức năng theo phân cấp .

  * Riêng các dự án thuộc chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ không lập văn bản thẩm định phần thuyết minh  .

   

  01

  Bản sao

  3

  Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở đối vớ dự án  hay thiết kế bản vẽ thi công đối với báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan chức năng theo phân cấp.

   

  01

  Bản sao

  4

  Quyết định phê duyệt dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp.

   

  01

  Bản chính

  5

  Tập dự toán công trình hay hạng mục công trình

   

  01

  Bản chính

  6

  Văn bản thẩm định thiết kế – dự toán và quyết định phê duyệt của chủ đầu tư  . 

   

  01

  Bản sao

  7

  Quyết định chỉ định thầu hay phê duyệt kết quả đấu thầu .

   

   

  Bản chính

  8

  Hồ sơ đề xuất  hay dự thầu của đơn vị được chỉ định hay trúng thầu 

   

  01

   Bản chính

  9

  Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu

   

  01

   Bản chính

  10

  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

   

  01

   Bản chính

  B

  Hồ sơ, chứng từ giải ngân vốn đầu tư

   

   

   

  I

  Tạm ứng vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng đề nghị tạm ứng đối với các gói thầu đấu thầu hay các dự án được ứng vốn .

  B03/KB

  03

  Mẫu KB

  2

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  II

  Thanh toán vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn hay tổng nghiệm thu đưa vào sử dụng

   

  01

   Bản chính

  2

  Bảng kê chi tiết  khối lượng hoàn thành

   

  01

   Bản chính

  3

  Bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành

   

  01

   Bản chính

  *

  Trường hợp phát sinh khối lượng :

  -Văn bản thẩm định và quyết định phê duyệt của chủ đầu tư đối với khối lượng phát sinh

  - Phụ lục hợp đồng .

   

   

  01

   

  01

   

   Bản chính

   

   Bản chính

  *

  Trường hợp trể thời gian so hợp đồng

  -          Biên bản xác định nguyên nhân giửa chủ đầu tư ( BQLDA) với đơn vị thi công

  -          Quyết định xử lý của chủ đầu tư

   

   

   

  Bản chính

   

  Bản chính

  4

  Các hoá đơn thiết bị đối với các gói thầu có thiết bị

  Hoá đơn theo mẫu Bộ Tài chính

  01

  Bản pho to có đóng mộc của chủ đầu tư

  5

  Phiếu giá  thanh toán giá trị khối lượng

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  6

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  7

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( nếu có )

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

Kiểm Soát Thanh Toán Mua Sắm, Hàng Hoá, Trang Thiết Bị Thuộc Dự Án Đầu Tư Mua Sắm Trang Thiết Bị

 1. Căn cứ ( các văn bản pháp lý đề tiến hành công việc ) :
  -
  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Nghị định số 112/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh về Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
 2. Các chứng từ nghiệp vụ ( hồ sơ công việc ) :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ, chứng từ

  Biểu  mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  A

  Hồ sơ pháp lý

   

     

  1

  Tập dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật

   

  01

  Bản chính 

  2

  Văn bản thẩm định phần thuyết minh của dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan chức năng theo phân cấp

   

  01

  Bản sao 

  3

  Quyết định phê duyệt dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp.

   

  01

  Bản chính

  4

  Tập dự toán thiết bị công trình  .

   

  01

  Bản chính

  5

  Văn bản thẩm định của chủ đầu tư (các dự án có dự trù trang thiết bị dưới 50 triệu), cơ quan tài chính đồng cấp ( các dự án có dự trù trang thiết bị từ 50 triệu trở lên )  hay của trung tâm thẩm định giá miền nam ( đối với loại thiết bị có tính năng kỹ thuật phức tạp )  

   

  01

  Bản sao

  6

  Quyết định phê duyệt dự toán  chủ đầu tư đối với dự án có dự trù thiết bị dưới 50 triệu, của cơ quan tài chính đồng cấp đối với các dự án thiết bị các dự trù giá trị từ 50 triệu trở lên .

   

  01

  Bản chính

  7

  Quyết định chỉ định thầu hay phê duyệt kết quả đấu thầu .

   

  01

  Bản chính

  8

  Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu

   

  01

   Bản chính

  9

  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng ( trừ trường hợp chủ đầu tư tự mua sắm ) .

   

  01

   Bản chính

  B

  Hồ sơ, chứng từ giải ngân vốn đầu tư   .

   

   

   

  I

  Tạm ứng vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng đề nghị tạm ứng

  B03/KB

  03

  Mẫu KB

  2

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  II

  Thanh toán vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Phiếu giá thanh toán giá trị khối lượng

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  2

  Biên bản nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị sử dụng

   

  01

   Bản chính

  3

  Bảng kê giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành

   

  01

   Bản chính

  4

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  5

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

Kiểm Soát Thanh Toán Vốn Đầu Tư Chi Phí Giám Sát Công Trình 

 1. Căn cứ ( các văn bản pháp lý đề tiến hành công việc ) :
  - Nghị Định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  - Nghị Định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Nghị Định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Quyết Định số 601/KB/TTVĐT ngày 28/10/2003 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;
  - Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án xây dựng công trình;
  - Quyết Định số 06/2007/QĐ.UBD ngày 02/02/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
 2. Các chứng từ nghiệp vụ ( hồ sơ công việc ) :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ, chứng từ

  Biểu  mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  A

  Hồ sơ pháp lý

   

     

  1

  Tập dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật

   

  01

  Bản chính 

  2

  Quyết định phê duyệt dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp . 

   

  01

  Bản chính

  3

  Hồ sơ dự toán công trình , hạng mục công trình , gói thầu giám sát   .  

   

  01

  Bản chính

  4

  Văn bản thẩm định và quyết định phê duyệt thiết kế –dự toán  công trình , hạng mục công của chủ đầu tư

   

  01

  Bản sao

  5

  Quyết định chỉ định thầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư  .

  *Trường hợp chủ đầu tư (BQLDA) tự giám sát phải có quyết định của UBND theo phân cấp cho phép .

   

  01

  Bản chính

  B

  Hồ sơ  và chứng từ  giải ngân

   

   

   

  I

  Tạm ứng vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng đề nghị tạm ứng

  B03/KB

  03

  Mẫu KB

  2

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  3

  Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát  .

  Trường hợp chủ đầu tư (BQLDA) tự giám sát  :

  -          Quyết định cử cán bộ giám sát của chủ đầu tư (BQLDA) .

  -          Chứng chỉ hành nghề giám sát của cán bộ giám sát .

   

  01

   

   

   

  01

   

  01

  Bảng chính

   

   

   

  Bản chính

   

     Bản sao

  II

  Thanh toán vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Báo cáo giám sát khi công trình , gói thầu hòan thành được chủ đầu tư (BQLDA) nghiệm thu .

   

  01

  Bản chính

  2

  Phiếu giá  thanh toán giá trị khối lượng 

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  3

  Bảng kê thanh toán vốn đầu tư ( tự làm )

  B02/KB

  03

  Mẫu KB

  5

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( nếu có )

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

  7

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

Kiểm Soát Thanh Toán Chi Phí Đền Bù Đất Đai, Hoa Màu, Nhà, Di Chuyển Dân Cư, Di Chuyển Công Trình Trên Mặt Bằng

 1. Căn cứ ( các văn bản pháp lý đề tiến hành công việc ) :
  Nghị Định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;
  - Nghị Định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  - Quyết Định số 601/KB/TTVĐT ngày 28/10/2003 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;
  - Quyết Định số 06/2007/QĐ.UBD ngày 02/02/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
 2.  Các chứng từ nghiệp vụ ( hồ sơ công việc ) :

  Số TT

  Thành phần hồ sơ, chứng từ

  Biểu  mẫu

  Số lượng

  Yêu cầu chứng thực

  A

  Hồ sơ pháp lý

   

     

  1

  Tập dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật

   

  01

  Bản chính 

  2

  Quyết định phê duyệt dự án hay báo cáo kinh tế kỷ thuật của cơ quan thẩm quyền theo phân cấp . 

   

  01

  Bản chính

  3

  Phương án và dự toán bồi hoàn  .  

   

  01

  Bản chính

  4

  Văn bản thẩm định của cơ quan tài chính đồng cấp

   

  01

  Bản sao

  5

  Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền theo phân cấp .

   

  01

  Bản chính

  B

  Hồ sơ  và chứng từ  giải ngân

   

   

   

  I

  Tạm ứng vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng đề nghị tạm ứng

  B03/KB

  03

  Mẫu KB

  2

  Giấy rút vốn đầu tư

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

  3

  *Đối với chi phí phá dỡ vật kiến trúc:

  - Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu phá dỡ .

   

   

   

  II

  Thanh toán vốn đầu tư

   

   

   

  1

  Bảng xác nhận khối lượng đền bù đã thực hiện có chữ ký cuả đối tượng đền bù

   

  01

  Bản chính

  2

  Quyết định bồi hoàn , thu hồi của cấp thẩm quyền và phiếu chi cho từng đối tượng.

   

  01

   Bản chính

  3

  *Đối với chi phí phá dỡ vật kiến trúc :

      - Biên bản nghiệm thu công tác đã hoàn thành .

    - Biên bản thanh lý vật tư thu hồi ( nếu có )

   

  01

   Bản chính

  4

  Bảng kê thanh toán vốn đầu tư

  B02/KB

  03

  Mẫu KB

  5

  Phiếu giá  thanh toán giá trị khối lượng (đối với  thanh toán chi phí phá dỡ , thu dọn )

  B01/KB

  04

  Mẫu KB

  6

  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  C3-03/NS

  03

  Mẫu KB

  7

  Giấy rút vốn đầu tư ( nếu có thanh toán  )

  C3-02/NS

  05

  Mẫu KB

Tài liệu chi tiết

(KBNN An Giang)

[Ngày nhập: 11/06/2007 - Đã xem: 12763]
Quay lại
Các tin bài khác:
Quy Trình Thu Tiền Mặt  [11/06/2007 - Đã xem: 7204]
Quy Trình Chi Tiền Mặt  [11/06/2007 - Đã xem: 5566]
 
Tin nóng
Liên kết web
Quảng cáo
Cơ quan chủ quản:
Chịu trách nhiệm:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Kho bạc Nhà nước An Giang.
Phòng Tin Học Kho bạc Nhà Nước An Giang
02 Nguyễn Đăng Sơn - Thành phố Long Xuyên - An Giang
(0763) 954140  Fax: (0763) 952541
khobac@angiang.gov.vn