breaking news

  • Hotline: 0763.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN

January 31st, 2018 | by administrator
Triển khai cung cấp  dịch vụ công trực tuyến KBNN
Tin tức
0

                        Kính gửi: Các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang

           Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; KBNN sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ 01/02/2018 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là đơn vị).

          Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo để đơn vị biết, chủ động nghiên cứu, tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN (một số nội dung về dịch vụ công trực tuyến KBNN; các điều kiện để tham gia dịch vụ công và đường dẫn đăng tải thông tin về dịch vụ công; tài liệu hướng dẫn sử dụng, bộ phận hỗ trợ theo phụ lục đính kèm).

          Trong thời gian tới, sau khi đánh giá tình hình thực hiện Bộ Tài chính sẽ quy định phạm vi địa bàn bắt buộc giao dịch bằng phương thức điện tử (dịch vụ công trực tuyến) với KBNN trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, không thực hiện giao dịch theo phương thức truyền thống gửi hồ sơ bằng giấy ra KBNN.

          Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo và trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Download công văn đính kèm: 33 2018 KBAG trien khai cung cap DVC truc tuyen KBNN