breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn
V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020
Tin tức
0

V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

March 25th, 2021 | by administrator
Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo...
V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN An Giang
Tin tức
0

V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN An Giang

February 1st, 2021 | by administrator
Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 383/VPUBND- KTTH về việc tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước và giao nhiệm vụ cho Kho...
V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2020 tại KBNN An Giang
Tin tức
0

V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2020 tại KBNN An Giang

December 18th, 2020 | by administrator
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông...
Thực hiện các Thông tư số 18,  19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tin tức
0

Thực hiện các Thông tư số 18, 19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

August 3rd, 2020 | by administrator
Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 18/2020/TT-BTC);...
Triển khai Quv trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng lừ chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh
Tin tức
0

Triển khai Quv trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng lừ chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh

June 23rd, 2020 | by administrator
Với mục tiêu sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quà hệ thống Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để tin học hóa, đẩy mạnh triển khai...
Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020
Quy trình thủ tục
0

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

May 11th, 2020 | by administrator
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2. Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 3....
V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang
Tin tức
0

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

March 18th, 2020 | by administrator
Ngày 05/11/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 549/KBAG-KTNN về việc chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang. Theo đó,...
Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Tin tức
0

Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ

March 13th, 2020 | by administrator
Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2020; Để triển khai...
V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
Tin tức
0

V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

March 11th, 2020 | by administrator
Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo...
Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2019 của KBNN An Giang
Tin tức
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2019 của KBNN An Giang

January 7th, 2020 | by administrator
Kính gửi: Các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang 1. Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi chi ngân sách, thực hiện theo Công văn số 641/KBAG-KSC ngày 16/12/2019 của Kho bạc Nhà...