breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

Tin tức

Thực hiện các Thông tư số 18,  19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
0

Thực hiện các Thông tư số 18, 19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

August 3rd, 2020 | by administrator
Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 18/2020/TT-BTC);...
Triển khai Quv trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng lừ chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh
0

Triển khai Quv trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng lừ chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh

June 23rd, 2020 | by administrator
Với mục tiêu sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quà hệ thống Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để tin học hóa, đẩy mạnh triển khai...
V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang
0

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

March 18th, 2020 | by administrator
Ngày 05/11/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 549/KBAG-KTNN về việc chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang. Theo đó,...
Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ
0

Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ

March 13th, 2020 | by administrator
Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2020; Để triển khai...
V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
0

V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

March 11th, 2020 | by administrator
Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo...
Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2019 của KBNN An Giang
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2019 của KBNN An Giang

January 7th, 2020 | by administrator
Kính gửi: Các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang 1. Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi chi ngân sách, thực hiện theo Công văn số 641/KBAG-KSC ngày 16/12/2019 của Kho bạc Nhà...
V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang
0

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

November 19th, 2019 | by administrator
Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang việc thực hiện chi tiền mặt qua BIDV An Giang như sau: Từ ngày 15/11/2019, các đơn vị giao dịch có nhu cầu...
Lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP
0

Lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP

June 10th, 2019 | by administrator
Để triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về báo cáo tài chính nhà...
Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang
0

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang

December 25th, 2018 | by administrator
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...
KBNN An Giang triển khai cung cấp  dịch vụ công trực tuyến
0

KBNN An Giang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

January 31st, 2018 | by administrator
                    Kính gửi: Các đơn vị giao dịch với KBNN An Giang           Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện...