Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 2021

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 2021

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước)

STT Tên thủ tục hành chính Văn bản QPPL quy định TTHC Quyết định công bố
1 Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2 Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
5 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
7 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8 Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
9 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
10 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
11 Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download: Thu tuc hanh chinh thuoc linh vuc KBNN

CATEGORIES
Share This