GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

December 4th, 2014 | by administrator
GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG
Giới thiệu
0
GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

A. Thông tin tóm tắt:

 • Tên đơn vị: Kho bạc nhà nước An Giang
 • Địa chỉ: 02 Nguyễn Đăng Sơn – Thành phố Long Xuyên – An Giang
 • Điện thoại: (076) 954140
 • Fax: (076) 952541
 • Email: khobac@angiang.gov.vn
 • Số cán bộ công chức: 216 người

B. Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngày 01/7/1989 hệ thống ngân khố An Giang ra đời, hình thành theo quyết định số 120/ UB/QĐ ngày 8/6/1989 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, hoạt động trong hoàn cảnh rất đặc biệt, sớm hơn cả nước 9 tháng, trong rất nhiều khó khăn mới mẻ, nhưng sự ra đời nầy là phù hợp quy luật, đáp ứng được nhu cầu thực tế , được các ngành các cấp ủng hộ. Với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Quản lý quỹ ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; quản lý tiền gửi của các đơn vị dự toán và tiền gửi vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
 • Tổ chức hệ thống kho quỹ quản lý tiền mặt, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ. 
 • Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán kho bạc và tổ chức công tác vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn. 
 • Tổ chức hoạt động tín dụng và dịch vụ tiền tệ. 
 • Giám sát việc chấp hành quỹ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể. 
 • Từ chối cấp phát những khoản chi sai chế độ, xử phạt các đơn vị vi phạm kỷ luật tài chính.

Ở tỉnh, có chi cục ngân khố hoạt động độc lập ( do 01 phó giám đốc sở Tài chính làm chi cục trưởng), gồm 5 phòng nghiệp vụ:

 • Phòng Hành chính- Tổ chức;
 • Phòng Kế hoạch- Thanh tra; 
 • Phòng Kế toán; 
 • Phòng Tín dụng nhà nước; 
 • Phòng kho quỹ.

Ở huyện, thị xã có 11 chi nhánh ngân khố trực thuộc chi cục ngân khố gồm 2 bộ phận nghiệp vụ chính: Kế toán giao dịch và kế toán tín dụng.

Trong 9 tháng đầu thực hiện việc thu ngân sách được tập trung nhanh hơn, các khoản chi ngân sách được đáp ứng kịp thời, không còn hiện tượng thiếu lương giáo viên. Thông tin về thu, chi ngân sách các cấp được thông tin đầy đủ, độ tin cậy cao, làm cơ sở để Tỉnh điều hành ngân sách.

Ngày 21/3/ 1990, Bộ trưởng Tài chính ra quyết định số 185 TC/QĐ/TCCB về việc thành lập hệ thống Kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính trong đó Chi cục kho bạc nhà nước An Giang là đơn vị thành viên của Cục kho bạc nhà nước Trung ương từ ngày 1/4/1990. Và nay là Kho bạc nhà nước An Giang.

C. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Kho Bạc: (Theo QĐ235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ Tướng Chính phủ)

Kho bạc Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác của nhà nước được giao; đồng thời thực hiện huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển ;

 • Tập trung quản lý các khoản thu NSNN (bao gồm cả thu viện trợ, vay nợ trong nước và nước ngoài) ; thực hiện hạch toán số thu NSNN cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật ; 
 • Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ( bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản)

Kho bạc nhà nước có quyền trích từ tài khoản tiền gửi từ tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ điều kiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy thác của các đơn vị.

 • Tổ chức huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành công trái, trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện một số dịch vụ tín dụng nhà nước theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 • Tổ chức hạch toán kế toán ngân sách nhà nước; hạch toán các quỹ và tài sản của nhà nước được giao cho Kho bạc nhà nước quản lý. 
 • Quản lý, kiểm soát và thực hiện nhập, xuất các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của nhà nước do Kho bạc nhà nước quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 • Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm được giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc nhà nước. 
 • Thực hiện nhiệm vụ hiện đại hoá hoạt động của hệ thống Kho bạc nhà nước; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

D. Những thành tích đạt được:

 • 01 huân chương lao động hạng II 
 • 01 huân chương lao động hạng III 
 • 02 Bằng khen Chính Phủ 
 • 09 Bằng khen Bộ tài chính 
 • 01 cờ 10 năm an toàn ngân quỹ 
 • 06 Bằng khen UBND tỉnh, 01 cờ