HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC KBNN

December 29th, 2014 | by administrator
HÀNH VI VI PHẠM, MỨC XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC KBNN
Tin tức
0

– Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;
– Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-BTC ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Download file đính kèm

TT 54 BTC_HD xu phat VPHC theo ND 192_2

TL cong khai xu phat VPHC_KBNN

CV 641 KBAG_thanh tra, xu phat VPHC

ND 192 CP_Xu phat VPHC linh vuc KBNN