KBNN An Giang triển khai cung cấp  dịch vụ công trực tuyến

KBNN An Giang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

                    Kính gửi: Các đơn vị giao dịch với KBNN An Giang

          Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 5608/BTC-KBNN ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 1929/VPUBND-KTTH ngày 10/5/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Công văn số 297/KBAG-VP ngày 05/6/2017 của KBNN An Giang về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

         Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch một số nội dung như sau:
             1. KBNN An Giang chính thức triển khai Dịch vụ công trực tuyến: Từ ngày 15/4/2019; KBNN An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện DVC TT cho các đơn vị giao dịch, thời gian dự kiến trong tháng 03/2019 (Thời gian cụ thể sẽ có Thư mời chính thức).
             2. KBNN An Giang đề nghị các đơn vị giao dịch phân công cán bộ, nghiên cứu tài liệu, phối hợp với KBNN An Giang để triển khai DVC TT tại đơn vị theo thời gian nêu trên

          Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo và trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Download công văn : [Công văn 111/KBAG-KTNN] – [Thư mời tập huấn]

Download tài liệu: [Tài liệu sử dụng DVC-TT] –  [Bộ phần mềm cài đặt]

Download video clip : [Clip thao tác trên DVC-TT]

Download : [Phụ lục 01 – Một số nội dung DVC-TT] –  [Danh sách hỗ trợ trực tuyến]

CATEGORIES
Share This