Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2019 của KBNN An Giang

Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2019 của KBNN An Giang

Kính gửi: Các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang

1. Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi chi ngân sách, thực hiện theo Công văn số 641/KBAG-KSC ngày 16/12/2019 của Kho bạc Nhà nước An Giang, về việc đôn đốc gửi chứng từ thanh toán qua KBNN.

2. Thời gian chỉnh lý quyết toán của năm ngân sách 2019 của các cấp ngân sách (trung ương, tỉnh, huyện, xã) được thực hiện đến hết ngày 31/01/2020.
Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi ngân sách cấp, hết thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31/01/2020) chưa thực hiện hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm 2020 tiếp tục sử dụng, gồm:
2.1. Số dư tài khoản dự toán
2.2. Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách
2.3. Số dư tài khoản tiền gửi
2.3.2 Số dư trên tài khoản tiền gửi không thuộc ngân sách nhà nước cấp, được chuyển sang năm 2020 sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục chuyển nguồn sang năm sau
4. Số dư tạm ứng ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách đến hết ngày 31/01/2020 được xử lý như sau:
5. Về kiểm soát chi đối với chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan tài chính
6. Về các khoản chi NSNN những tháng đầu năm 2020

Download file đính kèm: [04 2020 khoa so 2019]

 

CATEGORIES
Share This