Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước An Giang qua các thời kỳ

– Từ 07/1989 – 03/1990: Chi Cục trưởng Ngân khố Nhà nước tỉnh An Giang;
– Từ 04/1990 – 03/1995: Chi Cục trưởng Kho bạc Nhà nước An Giang;
– Từ 04/1995 – 09/2002: Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.

Tóm tắt thành tích đã đạt được của KBNN An Giang

– Huân chương Lao động: Hạng Nhất năm 2008; Hạng Nhì năm 2003; Hạng Ba năm 1999.

– Cờ thi đua của Chính phủ: Năm 2008, 2015.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Năm 1992, 1996, 2007.

– Cờ thi đua của Bộ Tài chính: Năm 2012.

– Bằng khen của Bộ Tài chính: Năm 1990, 1991, 1994, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2011.

– Cờ thi đua của UBND tỉnh: Năm 2002, 2007, 2008, 2012, 2013.

– Bằng khen của UBND tỉnh: Năm 1990, 1992, 1994, 1999, 2003, 2005, 2006, 2009, 2012.

– Bằng khen của Bộ Công an: Năm 2002.

– Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 2010.

– Tập thể Lao động Xuất sắc: Năm 2008, 2012, 2015, 2017.

– Cờ Truyền thống của Kho bạc Nhà nước: Năm 1999.

– Từ 07/1989 – 03/1990: Chi Cục phó Ngân khố Nhà nước tỉnh An Giang;
– Từ 04/1990 – 03/1995: Chi Cục phó Kho bạc Nhà nước An Giang;
– Từ 04/1995 – 09/2002: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang;
– Từ 10/2002 – 02/2016: Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.
– Từ 01/1991 – 03/1995: Chi Cục phó Kho bạc Nhà nước An Giang;
– Từ 04/1995 – 06/2008: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.
– Từ 07/2002 – 10/2004: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.

– Từ 03/2016 – 12/2020: Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.
– Từ 05/2008 – 02/2021: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang;
– Từ 03/2021 – Nay: Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.
– Từ 04/2005 – Nay: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang.