Phụ lục một số điểm mới của thông tư 08/2016

Phụ lục một số điểm mới của thông tư 08/2016

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo một số điểm mới đáng chú ý của thông tư 08/2016/TT-BTC so với thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/20111 và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016

Download file đính kèm : TB so 145_ trien khai thuc hien TT so 08

CATEGORIES
Share This