QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC  QUA HỆ THỐNG KBNN

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

      Thực hiện Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

      Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; thay thế hướng dẫn về thanh toán chi phí quản lý dự án tại các công văn số 360/KBNN-KSC ngày 13 tháng 02 năm 2015, công văn số 2244/KBNN-KSC ngày 10 tháng 09 năm 2015, công văn số 1999/KBNN-KSC ngày 18 tháng 08 năm 2015. Các mẫu biểu ban hành theo quy trình này thay thế cho các mẫu biểu tương tự đã được ban hành tại các văn bản trước đây.

Download file đính kèm: 5657 2016 QUY TRINH KSC THAY THE 282

                                                                                        P.K.T    

CATEGORIES
TAGS
Share This