TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

December 4th, 2014 | by administrator
TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

Kho bạc Nhà nước An Giang tiền thân là Ngân khố Nhà nước An Giang, được thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 1989 và đến ngày 01 tháng 4 năm 1990 được đổi tên thành Kho bạc Nhà nước An Giang.

Trụ sở hoạt động tại số 02 đường Nguyễn Đăng Sơn, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Năm 2001 hệ thống Kho bạc Nhà nước An Giang có tổng số biên chế là 242 người và đến cuối năm 2005 tổng số biên chế đã được giảm xuống còn 215 người, bao gồm 08 phòng nghiệp vụ và 10 Kho bạc Nhà nước huyện, thị trực thuộc, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ do Kho bạc Nhà nước và Bộ Tài chính giao .

Kết quả hoạt động trong giai đoạn 2001-2005:

• Tổng doanh số giao dịch 2001-2005 : 55.595.000 Triệu đồng
• Tài khoản giao dịch năm 2005 : 4.030 Tài khoản
   * Tài khoản đơn vị TW năm 2005 : 309 Tài khoản
   * Tài khoản đơn vị ĐP năm 2005 : 3.721 Tài khoản
• Chứng từ giao dịch : 1.633.170 Chứng từ
• Đơn vị giao dịch năm 2005 : 2.010 Đơn vị
• Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn : 6.413.647 Triệu đồng
• Giải ngân vốn đầu tư : 3.587.224 Triệu đồng
• Huy động vốn cho NSNN và ĐTPT : 153.865 Triệu đồng
   * Trái phiếu chính phủ : 36.113 Triệu đồng
   * Trái phiếu Kho bạc : 85.622 Triệu đồng
   * Công trái giáo dục : 32.130 Triệu đồng

(Số liệu năm 2001 chưa được thống kê vào dữ liệu trên)