breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH NGHIỆP VỤ

July 5th, 2016 | by administrator

GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Số 167 (tháng 5/2016).

Tác giả: Cục Kế toán Nhà nước

Câu hỏi: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết hiện nay, KBNN đang triển khai thí điểm dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN. Vậy, những thủ tục nào được thực hiện giao dịch điện tử trên Cổng thông tin điện tử KBNN?
Trả lời: Triển khai thực hiện dịch vụ công, giao nhận hồ sơ thông qua môi trường Internet là một bước quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một bước trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác kiểm soát chi NSNN của hệ thống KBNN, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành công vụ trên cơ sở đơn giản hoá về thủ tục, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử. Hiện nay KBNN đang thí điểm áp dụng dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN đối với các thủ tục sau: Thủ tục đăng ký mở và sử dụng tài khoản; thủ tục giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán.
Thủ tục giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán không áp dụng đối với các nghiệp vụ: Chi bằng Lệnh chi tiền; nghiệp vụ ghi thu, ghi chi do cơ quan tài chính thực hiện; nghiệp vụ hoàn trả thu ngân sách do cơ quan thu thực hiện; các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu chi ngân sách của các đơn vị.
Đến nay, KBNN đã triển khai thí điểm dịch vụ công cho một số đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trên địa bàn: Hà Nội, Đà Nẳng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng giao dịch với Văn phòng các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn. Sau khi đánh giá kết quả triển khai thí điểm, KBNN tiến hành triển khai diện rộng để các đơn vị áp dụng.
Câu hỏi: Để thực hiện giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN, đơn vị giao dịch cần phải làm gì, đề nghị KBNN hướng dẫn cụ thể?
Trả lời: Hiện nay, KBNN mới đang triển khai thí điểm tại một số đơn vị sử dụng ngân sách trên một số địa bàn. Do đó, việc đăng ký sử dụng giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN được thực hiện theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2015 về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN (Quyết định 2704). Theo đó, các đơn vị thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ công như sau:
Đơn vị sử dụng ngân sách cần kê khai và gửi hồ sơ (bản giấy) đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch. Nội dung về hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ công với KBNN theo quy định tại Mẫu số TK01 và Phụ lục TK01-PL ban hành kèm theo Quyết định 2704;
Trường hợp đơn vị chưa có tài khoản mở tại KBNN, đơn vị phải hoàn thành các thủ tục đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN theo quy định tại Thông tư số 161/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Thông tư 61) trước khi thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ công của KBNN;
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ công của đơn vị, KBNN nơi đơn vị đăng ký mở tài khoản giao dịch gửi thông báo cho đơn vị về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công. Trường hợp không chấp nhận nội dung đăng ký sử dụng dịch vụ công KBNN của đơn vị, KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch sẽ gửi thông báo cho đơn vị và nêu rõ lý do.
Hình thức gửi thông báo: KBNN gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị đã đăng ký với KBNN. Trong trường hợp chấp nhận nội dung đăng ký sử dụng dịch vụ công, hệ thống đồng thời gửi thư điện tử cho từng thành viên của đơn vị đã đăng ký với KBNN thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ công KBNN. Bên cạnh đó, KBNN cũng gửi thông báo bằng đường văn bản cho đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công KBNN.
Các đơn vị đăng nhập vào hệ thống trên Cổng Thông tin điện tử KBNN tại địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn hoặc http://kbnn.botaichinh.gov.vn thực hiện các giao dịch điện tử đối với dịch vụ công phát sinh.
Tuy nhiên, khi triển khai chính thức KBNN sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công KBNN.
Câu hỏi: Trong trường hợp đơn vị chưa có chữ ký số, đơn vị có thể thực hiện các giao dịch điện tử đối với thủ tục đăng ký mở và sử dụng tài khoản qua dịch vụ công KBNN trên Cổng Thông tin điện tử KBNN không?
Trả lời: Việc sử dụng giao dịch điện tử đối vớ dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN áp dụng cho cả 02 trường hợp: Đơn vị có chữ ký số và đơn vị chưa có chữ ký số. Tuy nhiên, để thuận lợi nhất thì đơn vị sớm làm thủ tục đăng ký chứng thư số với Ban cơ yếu Chính phủ để tham gia dịch vụ công một cách trọn vẹn, cụ thể từng trường hợp áp dụng như sau:
Trường hợp đơn vị đã đăng ký sử dụng dịch vụ công, chữ ký số với Kho bạc Nhà nước
Đơn vị truy cập vào dịch vụ công, thực hiện kê khai thông tin đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN, thực hiện ký số hồ sơ đăng ký mở tài khoản theo quy định và gửi KBNN.
Thời gian KBNN xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày KBNN tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản KBNN đầy đủ và hợp lệ;
Trường hợp KBNN chấp nhận hồ sơ: KBNN gửi đơn vị Thông báo tài khoản của đơn vị mở tại KBNN. Đơn vị thực hiện in phục hồi 01 bản Thông báo, trình Chủ tài khoản ký và thực hiện lưu trữ vào hồ sơ mở tài khoản.
Trường hợp KBNN từ chối hồ sơ: KBNN cập nhật lý do từ chối gửi đơn vị.
Trường hợp đơn vị không có chữ ký số nhưng có đăng ký sử dụng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
Đơn vị có thể truy cập vào dịch vụ công để kê khai thông tin phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản, in phiếu giao nhận và mang hồ sơ bằng bản giấy (thực hiện theo quy định tại Thông tư 61) đến nộp trực tiếp tại KBNN giao dịch. Hệ thống dịch vụ công sẽ hỗ trợ việc thông báo kết quả xử lý cho đơn vị./.