breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

May 24th, 2016 | by administrator

                                                    Tác giả: Cục kế toán Nhà nước

Câu hỏi: Tại điểm c, Khoản 6, Điều 9, Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng hệ thống TABMIS (Thông tư 61) có quy định các đơn vị không phải gửi quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, trong đó có Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp. Vậy đối với UBND xã vừa là cấp ngân sách vừa là đơn vị dự toán có được áp dụng quy định trên không?

Trả lời: Tại Điểm c, Khoản 6, Điều 9, Thông tư 61 quy định: “Các đơn vị sau không phải gửi Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng: Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; các cơ quan Nhà nước ở trung ương gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan của các đoàn thể, tổ chức: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (Quốc phòng, An ninh).”

Theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương gồm:

“1.Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

  1. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  3. Chính phủ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và việc tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Như vậy, theo quy định hiện nay không còn cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã là một cấp chính quyền nhà nước và có các điều hành các hoạt động tài chính – ngân sách của xã.

Bên cạnh đó, Thông tư 61 được ban hành ngày 12/5/2014 trước thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông qua (ngày 19/6/2015), do vậy, chưa được cập nhật những thay đổi về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp xã.

Như vậy, Ủy ban nhân dân xã thuộc đối tượng không phải gửi Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng. Nội dung này, Bộ Tài chính đã đưa vào dự thảo Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư 61 dự kiến ban hành trong tháng 3/2016.

Câu hỏi: Đơn vị Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được cấp kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp; hình thức cấp phát là qua tài khoản tiền gửi tại Kho bạc. Đơn vị nhận được công văn của cơ quan cấp trên đi công tác từ ngày 27 – 31/12/2013 và thanh toán công tác phí vào ngày 02/01/2014 và đã quyết toán khoản chi này vào niên độ 2014 nhưng cơ quan tài chính nhận định khoản chi này phải được quyết toán vào niên độ 2013 và kiến nghị xuất toán khoản chi này vì sai niên độ. Xin hỏi kiến nghị của cơ quan tài chính như vậy có đúng hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm (Thông tư 108): “Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12, thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau; thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến KBNN nơi đơn vị giao dịch chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 01 năm sau”. Theo nội dung câu hỏi chi công tác phí nằm trong khối lượng công việc thực hiện đến hết ngày 31/12/2013, vì vậy, chứng từ thanh toán công tác phí phải được hạch toán chi ngân sách và được quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2013.

Ngoài ra, tại Điểm 4, Mục I, Thông tư 108 quy định: “Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách các cấp (gồm ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau”. Như vậy, khoản chi sẽ được chi NSNN trong thời gian chỉnh lý quyết toán, thanh toán vào ngày 02/01/2014 nhưng hạch toán khoản chi trong niên độ ngân sách năm 2013, đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 108, do đó kiến nghị của cơ quan tài chính là đúng.

Câu hỏi: Kinh phí hoạt động của ban quản lý dự án được trích từ tài khoản tiền gửi chi phí quản lý dự án mở tại KBNN, chi phí quản lý dự án được NSNN cấp căn cứ tổng dự toán của dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, khi quyết toán một dự án đã hoàn thành thì giá trị xây lắp dự án bị cắt giảm so với dự toán được giao ban đầu, Sở Tài chính tính lại chi phí quản lý dự án theo tổng gá trị xây lắp bị cắt giảm và Ban quản lý dự án phải nộp lại NSNN số tiền chi phí quản lý dự án đã bị cắt giảm. Theo hướng dẫn của cán bộ  kiểm soát chi KBNN thì ban quản lý dự án phải nộp lại  NSNN số tiền đã chi quản lý dự án vượt định mức. Vậy ban quản lý dự án có được phép trích chi phí quản lý dự án khác (thuộc cùng ban quản lý dự án) bù vào chi phí quản lý dự án này không?

Trả lời: Đối với trường hợp một dự án khi quyết toán bị cắt giảm giá trị xây lắp, do đó chi phí quản lý dự án  bị cắt giảm theo, dẫn đến bị xuất toán các khoản chi vượt định mức chi, hiện tại chưa có văn bản nào quy định về việc xử lý đối với các khoản chi phí quản lý bị xuất toán đối với các dự án, công trình. Tuy nhiên, theo Khoản 4, Điều 20, Chương 2, Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn TPCP quy định: “Khi từng dự án được giao quản lý hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các khoản chi phí quản lý dự án, chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của từng dự án được quyết toán theo đúng định mức trích (tỷ lệ %) hoặc dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tổng mức đầu tư của dự án.” Theo đó, đơn vị không được phép sử dụng chi phí quản lý dự án khác để nộp trả chi phí quản lý dự án đã bị xuất toán./.

BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA CHUYÊN MỤC CHÍNH SÁCH NGHIỆP VỤ

Số 166 (tháng 4/2016).