breaking news

  • Hotline: 02963.953.475 - Email: minhtc@vst.gov.vn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

May 24th, 2016 | by administrator

Việc thực hiện cam kết chi theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính (Thông tư 113) đã mang lại hiệu quả đối với cơ quan quản lý cũng như đơn vị sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số khó khăn vướng mắc. Vì vậy, ngày 01/03/2016 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTC (Thông tư 40) nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế.                                                    

                                                   Tác giả: ThS. Lương Thị Hồng Thủy 

Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi cơ bản đã đi vào nề nếp, các đơn vị tham gia (chủ đầu tư, đơn vị dự toán, Sở Tài chính và KBNN) đã thực hiện tương đối đúng nguyên tắc, đúng quy trình kiểm soát cam kết chi của Bộ Tài chính, hướng dẫn của KBNN. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cam kết chi về cơ bản đã được sự đồng thuận của các chủ đầu tư và đơn vị dự toán. Có thể nhận thấy nếu triển khai, thực hiện đồng bộ từ các cơ quan có liên quan thì đây là một trong những cải cách về công tác kiểm soát chi nói riêng và cải cách tài chính công nói chung theo hướng công khai, minh bạch phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; hỗ trợ cho việc lập ngân sách trung hạn nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu kinh tế. Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, kiểm soát cam kết chi sẽ hỗ trợ kiểm soát chi tiêu ngân sách, ngăn chặn nợ đọng, góp phần đảm bảo an ninh tài chính; từng bước đưa các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực công vào quản lý tập trung nhằm mục tiêu có thể đàm phán với họ để giảm giá bán hàng hóa, dịch vụ cho khu vực công. Bên cạnh đó, quản lý kiểm soát cam kết chi cũng góp phần nâng cao chất lượng dự báo luồng tiền để quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện việc quản lý, kiểm soát theo cam kết chi theo Thông tư 113 đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, nhất là các vướng mắc về phạm vi, đối tượng thực hiện cam kết chi; vướng mắc về thời gian quy định gửi đề nghị cam kết chi và hợp đồng; vướng mắc về thông báo ý kiến chấp thuận cam kết chi; vướng mắc về hủy cam kết chi và hợp đồng; vướng mắc về biểu mẫu giấy đề nghị cam kết chi … Bên cạnh đó, việc quản lý, kiểm soát cam kết chi theo Thông tư 113 còn chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay và chưa thuận lợi, minh bạch trong việc triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo quy định tại Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính.

Trước tình hình đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách góp phần chỉ đạo điều hành NSNN đảm bảo linh hoạt, chủ động, an toàn, hiệu quả; đồng thời, để phù hợp với việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN và đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với hồ sơ thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi. KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113 và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho TAB-MIS (Thông tư 08). Theo đó, những nội dung mới sau được sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 113.

Nâng mức giá trị thực hiện cam kết chi

Theo đó, Thông tư 40 quy định, các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo chế độ quy định có giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng trở lên (quy định tại Thông tư 113 là 100 triệu đồng trở lên) đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 1.000 triệu đồng trở lên (quy định tại Thông tư số 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính là 100 triệu đồng trở lên) đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua KBNN. Việc nâng mức giá trị thực hiện cam kết chi này căn cứ vào quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; theo đó, đối với gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng và đối với giá trị gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng nếu đủ điều kiện theo quy định thì được thực hiện chào hàng cạnh tranh, mức lớn hơn quy định nêu trên thì phải thực hiện đấu thầu.Bên cạnh đó, mức giá trị phải thực hiện cam kết chi đầu tư còn phù hợp với quy định về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng) theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

Về bổ sung đối tượng và quy định rõ hơn, cụ thể hơn đối tượng không phải thực hiện cam kết chi

Đã phản ánh đúng bản chất của cam kết chi là dành dự toán cho các hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có giá trị quy định, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các khoản chi dịch vụ công ích của cơ quan, đơn vị (chi trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, dịch vụ Internet, mua vé máy bay, mua xăng dầu…). Đối với các khoản chi phí này các đơn vị chưa xác định được cụ thể nên thường đơn vị sử dụng ngân sách ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ để thỏa thuận nội dung cung cấp dịch vụ và trách nhiệm các bên tham gia ký hợp đồng, hợp đồng này không ghi giá trị và quy định thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Đối với các khoản chi giải phóng mặt bằng, trong thực tế có nhiều khoản chi chủ đầu tư không trực tiếp thực hiện mà ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo phương án đền bù  đã được phê duyệt; trường hợp này Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng không phải là đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ, mà chỉ là thay đổi chủ đầu tư để đứng ra thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, nếu thực hiện cam kết chi đối với trường hợp này sẽ không phù hợp với khái niệm “Cam kết chi đầu tư là việc các chủ đầu tư cam kết sử dụng kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm) để thanh toán cho hợp đồng đã được ký giữa chủ đầu tư với nhà cung cấp”.

Đối với các dự án ODA ngoài phần vốn ngoài nước thì Chính phủ Việt Nam còn phải bố trí thêm phần vốn trong nước theo tỷ lệ quy định của nhà tài trợ và phần vốn trong nước của các dự án ODA thì quy định phải thực hiện cam kết chi, phần vốn ngoài nước thì không phải thực hiện cam kết chi; như vậy việc kiểm soát cam kết chi đối với các dự án ODA sẽ không có ý nghĩa. Đối với các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, theo quy định được phép ký hợp đồng xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để thanh toán theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng, vì vậy các hợp đồng này không thể thực hiện cam kết chi …

Về tăng thời gian gửi cam kết chi của đơn vị dự toán, chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Để phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao hơn trong quá trình thực hiện và phù hợp với quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng, tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng, tài sản nhà nước, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị dự toán và chủ đầu tư vì sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư/đơn vị sử dụng ngân sách và nhà thầu còn có thời gian nhất định để thực hiện các thủ tục như bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hoặc quy trình xử lý nội bộ tại đơn vị từ bộ phận kỹ thuật, dự toán, tham mưu ký kết hợp đồng sau đó mới đưa sang bộ phận kế toán thanh toán để lập thủ tục gửi KBNN. Vì vậy, Thông tư 40 đã quy định “Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa đơn vị dự toán, chủ đầu tư với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu có hiệu lực, đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi hợp đồng kèm theo đề nghị cam kết chi đến KBNN nơi giao dịch. Trường hợp, hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ không quy định ngày có hiệu lực thì thời hạn nêu trên tính từ ngày ký hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ ”, (tăng 5 ngày làm việc so với trước đây và quy định hợp đồng không ghi ngày có hiệu lực thì tính từ ngày ký hợp đồng.

Ngoài ra, Thông tư 40 còn quy định cụ thể hơn thời gian gửi cam kết chi là 10 ngày làm việc đối với hợp đồng nhiều năm, kể từ năm thứ 2 trở đi; đối với các hợp đồng bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán trong năm và trường hợp đơn vị  bổ sung hoặc điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký.

Bỏ thông báo ý kiến chấp thuận cam kết chi của Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định tại Tiết 1.1, Điểm 1, Mục II, Thông tư 113 thì: “Trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư và dự toán của các đơn vị đã được phép nhập trên TABMIS, KBNN phải thông báo ý kiến chấp thuận hoặc từ chối  cam kết chi cho đơn vị được biết”. Tuy nhiên, khi đơn vị gửi hợp đồng kèm theo cam kết chi đến KBNN nơi giao dịch nếu mọi thông tin đã được đảm bảo thì KBNN chấp nhận cam kết chi của đơn vị, sau khi hạch toán KBNN giao dịch ghi số cam kết chi, mã số nhà cung cấp trên giấy đề nghị cam kết chi và trả lại 01 liên chứng từ trên Giấy đề nghị cam kết chi và không thực hiện thông báo ý kiến chấp thuận cho đơn vị biết như quy định tại Thông tư 113. Do đó, để thực hiện giảm bớt thủ tục hành chính trong việc thực hiện cam kết chi, Thông tư 40 đã quy định, trường hợp chấp nhận cam kết chi 01 liên chứng từ cam kết chi đã được chấp thuận của KBNN cho đơn vị, không phải thông báo ý kiến chấp thuận cam kết chi cho đơn vị biết như trước đây.

Thời hạn cuối cùng đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư gửi đề nghị cam kết chi đến KBNN cho năm ngân sách hiện hành

Để phù hợp với thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, Thông tư 40 đã quy định thời hạn gửi đề nghị cam kết chi năm ngân sách hiện hành chậm nhận đến KBNN trước ngày 25/01 năm sau, trước đây quy định chậm nhất trước ngày 30/12 năm hiện hành và không loại trừ cam kết chi dự toán ứng trước của các khoản kinh phí thường xuyên.

Về bổ sung trường hợp hủy cam kết chi

Trong thực tế có một số hợp đồng thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm soát cam kết chi, sau đó hợp đồng được điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng, nên hợp đồng này chuyển thành đối tượng không phải thực hiện cam kết chi, song trường hợp này không thuộc các trường hợp được hủy cam kết chi và hợp đồng được quy định tại Tiết 2.2.1, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Thông tư 113, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhằm tháo gỡ vướng mắc này, Thông tư 40 đã bổ sung thêm trường hợp được phép hủy cam kết chi và hợp đồng là: Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ chưa thực hiện thanh toán nhưng có thay đổi giá trị hợp đồng từ mức phải thực hiện cam kết chi theo quy định xuống mức không phải thực hiện cam kết chi.

Sửa đổi, bổ sung xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước

Tại Điểm 3.2, Khoản 3, Mục II, Thông tư 113 quy định về xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước, theo đó: “Số dư chưa thanh toán của các khoản cam kết chi đến 31/12 đã được tự động chuyển sang năm sau để thanh toán và hạch toán niên độ ngân sách năm sau”.

Nhằm thống nhất với quy định về thời hạn thanh toán đối với vốn ứng trước quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính (nay là Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn NSNN), theo đó thời hạn thanh toán vốn ứng trước được thực hiện như thời hạn thanh toán vốn đầu tư trong kế hoạch hàng năm (hết ngày 31/01 năm sau), trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thông tư 40 đã quy định: “Các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước được thanh toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và hạch toán vào niên độ ngân sách năm trước (trừ trường hợp đặc biệt khác được cấp có thẩm quyền cho phép).”,  trước đây quy định: “Số dư chưa thanh toán của các khoản cam kết chi đến 31/12 được tự động chuyển sang năm sau để thanh toán và hạch toán vào niên độ ngân sách năm sau”.

Sửa mẫu Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước và Giấy đề nghị chỉnh sửa cam kết chi

Hiện nay, các mẫu Giấy đề nghị  cam kết chi (Mẫu C2-12/NS) và Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN (Mẫu C2-13/NS) được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08. Sau hơn hai năm thực hiện, các mẫu chứng từ này cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý, kiểm soát cam kết chi; tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các mẫu này vẫn còn một số hạn chế như: Thiếu thông tin về dự án đầu tư, thông tin về hợp đồng, thông tin về nhà cung cấp, mã tài khoản của đơn vị đề nghị cam kết chi. Do không thể hiện thông tin về nhà cung cấp, nên trong trường hợp kế toán viên nhập sai thông tin nhà cung cấp, muốn điều chỉnh lại, cán bộ KBNN phải tìm lấy lại thông tin nhà cung cấp từ các cam kết chi trước đây; điều này chưa đảm bảo thuận tiện và làm chậm quá trình kiểm soát cam kết chi của cán bộ KBNN. Bên cạnh đó, Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN (Mẩu C2-13/NS) chưa thể hiện được số tiền cam kết chi khi điều chỉnh tăng hoặc giảm và số tiền cam kết chi còn lại sau khi điều chỉnh, nên khi nhập số liệu điều chỉnh cam kết chi (tăng hoặc giảm) cán bộ kiểm soát chi và cán bộ kế toán phải đối chiếu số liệu với giấy đề nghị cam kết chi trước đó, nên khó khăn trong việc quản lý và theo dõi của chủ đầu tư cũng như KBNN.

Để khắc phục hạn chế nói trên, Thông tư 40 đã ban hành kèm theo Mẫu C2-12/NS – Giấy đề nghị cam kết chi NSNN thay thế cho Mẫu số 01 – Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách kèm theo Thông tư 113 và Mẫu C2-12/NS – Giấy đề nghị cam kết chi kèm theo Thông tư 08 và Mẫu C2-13/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi thay thế cho Mẫu số 02 – Giấy đề nghị chỉnh sửa cam kết chi kèm theo Thông tư 113 và Mẫu C2-13/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN kèm theo Thông tư 08.

Hy vọng những nội dung sửa đổi về việc quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN tại Thông tư 40, hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị dự toán, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cán bộ KBNN trong tổ chức, thực hiện kiểm soát cam kết chi. Làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN sẽ là cơ sở để tiến tới thực hiện quản lý NSNN trung hạn theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật NSNN năm 2015, góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý, điều hành NSNN và tiến trình cải cách hành chính công theo hướng hiện đại.

Trong những năm tới, nguồn thu NSNN vẫn có những rủi ro lớn dẫn tới nguy cơ làm giảm quy mô tương đối so với GDP. Những rủi ro này đến từ việc giảm nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu, sự sụt giảm nguồn thu từ dầu khí, đất đai. Vì vậy, chính sách tài khóa đứng trước những áp lực lớn phải cải cách để duy trì quy mô thu NSNN ở mức hợp lý.

Đã đến lúc Việt Nam cần có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nhằm hướng tới việc xây dựng một hệ thống thu ngân sách bền vững, hiệu quả. Dù hiện nay quy mô nợ công của Việt Nam vẫn được coi là trong ngưỡng an toàn, song với việc duy trì thâm hụt ngân sách nhiều năm ở mức xấp xỉ 5% GDP trong khi hiệu quả chi tiêu công chưa được cải thiện thì nguy cơ mất ổn định tài khóa không chỉ là cảnh báo. Về nguyên tắc, mọi kế hoạch chi tiêu công phải được xây dựng trên cơ sở về nguồn lực từ thu ngân sách. Do vậy, ngay cả khi Luật Đầu tư công và Luật NSNN đã được thông qua với nhiều kỳ vọng tích cực song nếu không có những cải cách mạnh mẽ trong chính sách thu NSNN thì Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn trong tương lai./.

BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

(Số 166 (tháng 4/2016)).