V/v đối chiếu số liệu, chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 và quyết toán NSNN năm 2016

      Thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; Thông tư số 319/2016TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017; Công văn số 18300/BTC-KBNN ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS; Công văn số 18796/BTC-KBNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016.

      Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Kho bạc Nhà nước An Giang có gửi các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước năm 2016 Công văn số 745/KBAG-KTNN về việc khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ ngân sách 2016 của KBNN AN Giang; có nội dung đề nghị các đơn vị lập các báo biểu theo từng nội dung chi để đối chiếu, chuyển nguồn và quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 gửi về Kho bạc Nhà nước An Giang trước ngày 10/02/2017.

      Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện (theo danh sách đính kèm).

      Kho bạc Nhà nước AN Giang đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đối chiếu số liệu chuyển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017 với phòng Giao dịch – KBNN An Giang.

      Kho bạc Nhà nước AN Giang sẽ tạm thời từ chối giao dịch đối với các đơn vị chưa thực hiện đối chiếu chuyển nguồn đến khi đơn vị đối chiếu xong

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHƯA GỬI ĐỐI CHIẾU
(Đính kèm Công văn số:  94/KBAG-PGD, ngày 14/02/2017).
STT Tên đơn vị
I Chi thường xuyên
1 Trường Mẫu giáo Hoa Lan
2 Trường THCS Mỹ Thới
3 Trạm Thủy lợi TPLX
4 UBND xã Mỹ Khánh
5 UBND phường Bính Khánh
6 UBND phường Mỹ Quý
7 Chi cục Thống kê TPLX
8 Phòng LĐ TB và XH TPLX
9 UBND phường Mỹ Xuyên
10 Phòng Kinh tế TPLX
11 Phòng Y tế TPLX
12 Tòa án nhân dân TPLX
II Chi đầu tư
1 Văn phòng HĐND và UBND TP.Long Xuyên
2 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình
3 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long
4 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên
5 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước
6 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Qúy
7 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới
8 Ủy ban nhân dân phường Bình Đức
9 Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh
10 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng
11 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh
12 Xây dựng tuyến đình Mỹ Hòa Hưng – nhà Tám Tri (ML1_MK1,2)
13 Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên
14 Công an thành phố Long Xuyên
15 Phòng Quản lý Đô thị
16 Trạm Thủy lợi thành phố Long Xuyên
17 Ban quản lý Công viên Mỹ thới
18 Đài Truyền thanh thành phố Long Xuyên
19 Trung tâm Văn hóa TP.Long Xuyên
20 Ban Chấp hành thành hội Long Xuyên – Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang
CATEGORIES
Share This