Category: Tin tức và sự kiện

NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban biên tập- 05/07/2021 0

Thực hiện Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, ngày 03/7/2021 đoàn viên Chi đoàn cơ sở Kho bạc Nhà ... Read More

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM CỦA CHI ĐOÀN CƠ SỞ KBNN AN GIANG

Ban biên tập- 28/06/2021 0

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ ... Read More

CHẾ ĐỘ THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KBNN

Ban biên tập- 28/05/2021 0

Tên phí: Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của KBNN Mức thu: - Mức phí thanh toán các khoản thanh toán qua tài ... Read More

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Ban biên tập- 26/05/2021 0

Căn cứ Công văn số 5055/BTC-KBNN ngày 18/5/2021 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về ... Read More

V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

Ban biên tập- 25/03/2021 0

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày ... Read More

V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN An Giang

Ban biên tập- 01/02/2021 0

Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 383/VPUBND- KTTH về việc tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch ... Read More

V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2020 tại KBNN An Giang

Ban biên tập- 18/12/2020 0

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết ... Read More