Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2020; Để triển khai thực hiện, Kho bạc Nhà nước An Giang hướng dẫn các đơn vị giao dịch thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP như sau:

  1. Các đơn vị thực hiện các quy định của Nghị định số 11 kể từ ngày 16/03/2020.
  2. Về mẫu chứng từ giao dịch với KBNN An Giang:
  • Chứng từ gửi đến KBNN qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, thực hiện theo chứng từ tạo sẵn trên hệ thống DVCTT (nếu nhập trực tiếp trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến); Nếu sử dụng phần mềm Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp sau đó giao diện qua hệ thống DVCTT của KBNN thì các mẫu chứng từ phải đúng với quy định của Nghị định số 11.
  • Chứng từ gửi trực tiếp đến KBNN An Giang, đơn vị thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 11.
  • Đối với chứng từ các đơn vị đã lập trước ngày Nghị định 11 có hiệu lực (theo thời gian ghi trên chứng từ), thì KBNN An Giang vẫn nhận và kiểm soát theo mẫu quy định tại Thông tư Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính và Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Download file đính kèm: CV129_trienkhaiNDso11  | cv 1412 | 11.signed.pdf

CATEGORIES
Share This