Category: Thông tin tuyên truyền

CHẾ ĐỘ THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KBNN

Ban biên tập- 28/05/2021 0

Tên phí: Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của KBNN Mức thu: - Mức phí thanh toán các khoản thanh toán qua tài ... Read More

V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN An Giang

Ban biên tập- 01/02/2021 0

Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 383/VPUBND- KTTH về việc tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch ... Read More

Thực hiện các Thông tư số 18, 19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ban biên tập- 03/08/2020 0

Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho ... Read More

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

Ban biên tập- 18/03/2020 0

Ngày 05/11/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 549/KBAG-KTNN về việc chi tiền mặt cho các đơn vị giao ... Read More

V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

Ban biên tập- 11/03/2020 0

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày ... Read More

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang

Ban biên tập- 19/11/2019 0

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang việc thực hiện chi tiền mặt qua ... Read More

Lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP

Ban biên tập- 10/06/2019 0

Để triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, Chính phủ đã ban hành ... Read More