V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN An Giang

V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN An Giang

Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 383/VPUBND- KTTH về việc tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước và giao nhiệm vụ cho Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện theo đúng yêu cầu tại Công văn số 638/BTC- KBNN ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính. Để đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống DVCTT của KBNN được hiệu quả, an toàn cho các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư; đồng thời phòng tránh nguy cơ rủi ro do lợi dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT, tránh việc để lộ mật khẩu truy cập, quản lý chứng thư số chưa đúng quy định để người khác có thể sử dụng; giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT của mình được cấp cho người khác quản lý… dễ dẫn đến tình trạng gây thất thoát NSNN tại các đơn vị

1. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản đăng nhập vào chương trình DVCTT được cấp để giao dịch gửi hồ sơ kiểm soát chi NSNN qua hệ thống DVCTT của KBNN theo đúng quy định của Nhà nước.

2.Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản đăng nhập vào chương trình DVCTT đã được cấp cho cá nhân mình chongười khác quản lý, hoặc để lộ thông tin về chứng thư số, tài khoản đăng nhập (mã đăng nhập và mật khẩu) của tất cả các thành viên tại đơn vị đã được câp trên Hệ ihống DVCTT của KBNN; đồng thời Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn vê các thông tin đăng ký giao dịch trên hệ thống DVCTT của KBNN, đặc biệt là thông tin về địa chỉ email nhận thông báo từ hệ thống; các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư thực hiện cài đặt và sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để giám sát các khoản chi NSNN của đơn vị, kịp thời phát hiện và thông báo cho KBNN nơi giao dịch các khoản chi bất thường.

3.Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động giao dịch điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản trong giao dịch chi tiêu ngân sách.

Kho bạc Nhà nước An Giang rất mong nhận được sự quan tâm và họp tác của các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN theo các nội dung đã nêu trên.

Download công văn đính kèm: 64KBAG_Chung thu so DVSDNS

CATEGORIES
Share This