V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

V/v lập và gửi báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN);

Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN;

Ngày 10/6/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 261/KBAG-KTNN về việc lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, hướng dẫn lập BCTCNN, thời gian gửi BCTCNN…,

Để triển khai thực hiện lập BCTCNN năm 2020, Kho bạc Nhà nước An Giang đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

  1. Các đơn vị lập và gửi BCTCNN năm 2020 về KBNN An Giang theo quy định qua hệ thống Tổng Kế toán (TKT);

Riêng đối với UBND phường xã, các BQL DA ĐTXD:

– UBND phường xã: gửi Báo cáo tài chính Biểu B01-X theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC;

– BQL dự án áp dụng Thông tư số 79/2019/TT-BTC gửi 04 báo cáo gồm: tình hình tài chính (mẫu B01/BCTC-CĐT), kết quả hoạt động (mẫu B02/BCTC-CĐT), lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03a/BCTC-CĐT hoặc mẫu B03b/BCTC-CĐT) và thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B04/BCTC-CĐT);

Hình thức gửi báo cáo: các đơn vị vẫn thực hiện ký số, gửi báo cáo điện tử định dạng PDF qua hệ thống TKT hoặc gửi báo cáo giấy.

  1. Thời hạn gửi BCTCNN về KBNN An Giang: Các đơn vị thuộc Thành phố Long Xuyên, hạn cuối là ngày 10/4/2021; Các đơn vị cấp tỉnh, hạn cuối là ngày 10/5/2020 (đề nghị các đơn vị chủ động gửi sớm về KBNN An Giang để kịp thời xử lý khi có sai sót).
  2. Các nội dung khác, các đơn vị thực hiện theo Công văn số 261/KBAG-KTNN ngày 10/6/2019 của KBNN An Giang.

Download công văn :CV166KBAG_nhacguiBCTCNN2020

CATEGORIES
Share This