Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Căn cứ Công văn số 5055/BTC-KBNN ngày 18/5/2021 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;

Căn cứ Công văn số 2401/VPUBND-KTTH ngày 21/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, trong đó giao Kho bạc Nhà nước An Giang chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính về nội dung góp ý.

Kho bạc Nhà nước An Giang có ý kiến như sau:

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh góp ý dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN theo nội dung Công văn số 5055/BTC-KBNN, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên.

Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Kho bạc Nhà nước An Giang (Phòng Kế toán Nhà nước,  Số 02 – Nguyễn Đăng Sơn – P.Mỹ Bình – TP.Long Xuyên – An Giang) trước ngày 07/6/2021 để tổng hợp. Sau thời gian nêu trên, trường hợp quý đơn vị không gửi văn bản tham gia ý kiến, thì được coi là đã thống nhất với dự thảo Thông tư.

Download công văn: CV2401UBT_donggopykien   |   CV277KBAG_gopyTTBTC

 

CATEGORIES
Share This