V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2020 tại KBNN An Giang

V/v khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2020 tại KBNN An Giang

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư sổ 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 2 ỉ/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Nghị định số 1 l/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chánh thuộc lĩnh yực KBNN; Công văn số 1539Ị/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý chuyền nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau…

Đe việc khóa sổ quyết toán NSNN năm 2020 được thực hiện đúng thời gian quy định. Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:

Download file đính kèm: CV792KBAG_HDkhoaso_guiDVgiaodich

CATEGORIES
Share This