Thực hiện các Thông tư số 18,  19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thực hiện các Thông tư số 18, 19/2020/TT-BTC và TT số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 18/2020/TT-BTC);
Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 19/2020/TT-BTC);
Căn cứ Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 62/2020/TT-BTC);
Căn cứ Quyết định số 6099/QĐ-KBNN ngày 25/12/2017 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về Ban hành quy trình xử lý giao dịch điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo một số nội dung mới, các điểm cần lưu ý trong thực hiện các Thông tư số 18, 19 và 62/2020/TT-BTC như sau:

Download file đính kèm:

+ CV454KBAG_thuhienTT18-19-62BTC

+ Thong tu 19.2019.TT.BTC

+ TT18BTC_HDdang kyvaSDTKtaiKBNN

CATEGORIES
Share This