Triển khai Quv trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng lừ chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh

Triển khai Quv trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng lừ chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh

Với mục tiêu sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quà hệ thống Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để tin học hóa, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyển. Nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc hệ thông Kho bạc Nhà nước theo hướng cải cách, đon giản hóa và phù hợp với cơ chế chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách trong từng khậu kiếm soát, thanh toán, hạch toán kế toán các khoản chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh.
Từ ngàỵ 01/7/2020, Kho bạc Nhà nước An Giang triển khai Quy trình xử lý, luân chuyển hổ sơ, chứng từ các khoản chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh theo nguyên tắc:

  • Phòng Kiểm soát chi thực hiện kiểm soát thanh toán đối với chi đầu tư XDCB, chi ban quàn lý dự án của các dự ần đầu tư (chương trình mục tiêu, chương rỉnh mục tiêu quốc gia thuộc dự toán chi đầu tu, các khoản vay nợ, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi đầu tư; các dự án công trình thuộc nhiều nguồn vốn (trong đó bao gồm các vốn đầu tư XDCB); các khoản chi từ tài khoản dự toán và TKTG của các Ban QLDA đâu tư xây dựng chuyên ngành, Ban ỌLDA ĐT XD Khu vực, Ban QLDA ĐTXD một dự án, Tố chức Phát triển quỹ đất, Hôi đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác được giao quản lý);
  • Phòng Kể toán Nhà nước thực hiện toàn bộ việc kiểm soát chi thường xuyên (gồm: chi thường xuyên, chương trinh mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia được giao toàn bộ dự toán chi thường xuyên, vôn sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chât thuộc dự toán chi thường xuyên, các khoản vay nợ, viện trợ (trừ các khoản vay nợ, viện trợ nước ngoài theo hình thức ghi thu, ghi chi vốn đầu tư); các khoản chi từ tài khoản tiền gửi liên quan đến dự toán chi thường xuyên, tài khoản tạm thu, tạm giữ, tài khoản tiền gửi khác).

Kho bạc Nhà nước An Giang dừng giao dịch các ngày 29 và 30/6/2020 để nâng cấp các chương trình ứng dụng và bàn giao số liệu, hồ sơ, chứng từ giữa Phòng Kiêm soát chi và Phòng Kê toán Nhà nước.
Từ ngày 01/7/2020, các đơn vị giao dịch bình thường với KBNN An Giang theo hướng dân (giao dịch trực tiếp và giao dịch qua DVC TT)

Download công văn: CV_trienkhai_quytrinhKSCmoi

CATEGORIES
Share This