V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

V/v lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN);

Căn cứ Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN;

Ngày 10/6/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 261/KBAG-KTNN về việc lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, hướng dẫn lập BCTCNN, thời gian gửi BCTCNN…,

Để triển khai thực hiện lập BCTCNN năm 2019, Kho bạc Nhà nước An Giang đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

  1. Các đơn vị lập và gửi BCTCNN năm 2019 về KBNN An Giang theo quy định.
  2. Thời hạn gửi BCTCNN về KBNN An Giang: Các đơn vị thuộc Thành phố Long Xuyên, hạn cuối là ngày 31/03/2020; Các đơn vị cấp tỉnh, hạn cuối là ngày 04/5/2020 (đề nghị các đơn vị chủ động gửi sớm về KBNN An Giang để kịp thời xử lý khi có sai sót).
  3. Các nội dung khác, các đơn vị thực hiện theo Công văn số 261/KBAG-KTNN ngày 10/6/2019 của KBNN An Giang.
  4. Các văn bản tài liệu hướng dẫn liên quan, các đơn vị xem trên Website KBNN An Giang, địa chỉ: khobac.angiang.gov.vn hoặc tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên cổng thông tin điện từ hệ thống TKT https://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

Download công văn đính kèm: CVgui_DVDTcap1

CATEGORIES
Share This