KBNN An Giang thực hiện giao dịch công trực tuyến

KBNN An Giang thực hiện giao dịch công trực tuyến

          Căn cứ Công văn số 5608/BTC-KBNN ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính vê việc chuấn bị các điều kiện de tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN;
Thực hiện Công văn số 1929/VPUBND-KTTH ngày 10/5/2017 của Văn phòng ƯBND tỉnh về việc chuấn bị các điều kiện đế tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN,
Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo dịch vụ công trực tuyến của KBNN dự kiến sẽ được triển khai diện rộng trên toàn quốc từ quý III/2017 theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. KBNN An Giang giới thiệu một số nội dung về dịch vụ côna trực tuyến của KBNN như sau:

1.    Các dịch vụ công trực tuyến KBNN cung cấp

(1)    Khai báo phiếu giao nhận hô sơ eiao dịch kiêm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN;
(2)    Giao diện thông tin yêu câu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán;
(3)    Đăns ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.

2.    Điều kiện tham gia dich vu công trực tuvến KBNN

(1)    Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN đê nhận thông báo châp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
(2)    Có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong sổ các tố chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tố chức cung cẩp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chứng thư số được cấp bởi tô chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
– về chứng thư số: Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 1/2/2016 của Bộ Quốc phòng hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cung cấp chứng thư sô.
Các chức danh của đơn vị sử (lụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuvến của KBNN gồm:
•    Chủ tài khoản và cán bộ được uỷ quyền;
•    Kê toán trưởng và người được uỷ quyền.
Lưu ỵ: Đối vói danh sách chủ tài khoản, người được uỷ quyền chủ tài khoản, kê toán trưởng, người âược uỷ quyên kê toán trưởng khi đãng ký cần phù hợp vói danh sách đã được đăng ký các chức danh tương úng (đang có hiệu lực) khi đăng ký mở tài khoản tại KBNN.
(3)    Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công của KJBNN.
4.    Thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN, thông tin dịch vụ công, quy trình và điều kiện tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KJBNN (mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước): được đăng tải trên cổng thông tin điện tử KBNN tại hai địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn và http://kbnn.botaichinh.gov.vn.

Download công văn đính kèm: CV 297 KBAG_TB dich vu cong truc tuyen cua KBNN

CATEGORIES
Share This