QUY TRÌNH THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 với mục tiêu: xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn liền hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử. Để đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng“ một cửa, một giao dịch viên” theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện công văn số 9550/BTC-KBNN ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”. Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, Quy trình Nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Download mẫu biểu đính kèm: QĐ 4377 QUY TRINH THONG NHAT DAU MOI KSC

                                                                                        P.K.T    

CATEGORIES
Share This