Thông báo thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch với KBNN An Giang từ ngày 01/10/2017

Thông báo thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch với KBNN An Giang từ ngày 01/10/2017

Thực hiện Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước và Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước,

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch với KBNN An Giang từ ngày 01/10/2017 như sau:

  1. Thực hiện mẫu chứng từ theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC:

Mẫu chứng từ kế toán trong giao dịch tại KBNN, từ ngày 01/10/2017 KBNN An Giang sử dụng mẫu chứng từ theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC (kèm theo danh mục biểu mẫu – Phụ lục 1).

  1. Thực hiện biểu mẫu theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN:

Khi phát sinh đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản đơn vị thực hiện theo biểu mẫu:

  • Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT);
  • Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN (mẫu số 02-SDKP/ĐVDT);
  • Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Mẫu số: 05- ĐCSDTK/KBNN).

Download : CV_497

CATEGORIES
Share This