10 ĐIỀU KỶ LUẬT TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

10 ĐIỀU KỶ LUẬT TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Ban hành theo Quyết định số 875/KB-QĐ-VP ngày 18/9/2002 của TGĐ Kho bạc Nhà nước)

Điều 1 Tuyệt đối an toàn tiền, tài sản.
Điều 2 Quản lý, điều hành ngân quỹ Nhà nước đúng luật.
Điều 3 Phục tùng sự phân công
Điều 4 Chấp hành kỹ luật; tôn trọng quy trình.
Điều 5 Liêm khiết; trung thực; trách nhiệm; tận tụy.
Điều 6 Xây dựng, giữ gìn đoàn kết.
Điều 7 Hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.
Điều 8 Văn minh, văn hóa nghề kho bạc.
Điều 9 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 10 Không gây phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This