CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

 • Kho bạc Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác của Nhà nước được giao; đồng thời thực hiện huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển ;
 • Tập trung quản lý các khoản thu NSNN (bao gồm cả thu viện trợ, vay nợ trong nước và nước ngoài) ; thực hiện hạch toán số thu NSNN cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật ;
 • Thực hiện việc cấp phát thanh toán và kiểm toán các khoản chi NSNN của từng đối tượng thụ hưởng ngân sách theo dự toán ngân sách được duyệt ;
 • Thực hiện việc xuất nhập các quỹ dự trữ tài chính Nhà nước : tiền, tài sản, tạm thu, tạm giữ, các khoản tịch thu đưa vào tài sản Nhà nước theo quy định ;
 • Tổ chức kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí ;
 • Tổ chức huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.Thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ ;
 • Tổ chức công tác kế toán và quyết toán qũy NSNN theo đúng niên độ ngân sách quy định ;
 • Thực hiện cấp phát và cho vay tài trợ các chương trình mục tiêu và các dự án phát triển kinh tế – xã hội theo Quyết định của Chính phủ ;
 • Lưu giữ, bảo quản tài sản, tiền và các chứng chỉ có giá của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi tại KBNN ;
 • Thực hiện nhiệm vụ về hợp tác Quốc tế thuộc lĩnh vực của KBNN;
 • Mở tài khoản, tổ chức giao dịch với các tổ chức, đơn vị được NSNN cấp kinh phí.
TAGS
Share This