Khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ ngân sách 2016 của KBNN An Giang

Khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ ngân sách 2016 của KBNN An Giang

Thực hiện Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm và Công văn số 18300/BTC-KBNN ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS. Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch những nội dung thuộc công tác khóa sổ và quyết toán niên độ 2016 của KBNN An Giang

Chi tiết nội dung và mẫu biểu xin vui lòng download file đính kèm :

1. thongbao_guikhachhang_quyettoan2016

2. thongtu_319_btc_chuyennguon2016_2017

CATEGORIES
Share This