Khoá sổ và quyết toán niên độ ngân sách 2018 của KBNN An Giang

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau; Công văn số 15861/BTC-KBNN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS. Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch những nội dung thuộc công tác khóa sổ và quyết toán niên độ 2018 như sau

Download file đính kèm: 541 2018 THONG BAO KHOA SO 2018

CATEGORIES
Share This