Lập báo cáo Tài chính Nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP

Để triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 14/3/2017 về báo cáo tài chính nhà nước; Bộ Tài chính dẫn ban hành Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN; Việc triển khai lập BCTCNN trên địa bàn Tình An Giang, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Công văn số 457/UBND-KTTH ngày 24/3/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước
Thời gian triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: Từ ngày 10/6/2019
Đơn vị gửi thông tin gồm: Phụ lục 02, 03 bản giấy về KBNN An Giang (Phòng Kế toán Nhà nước) trước ngày 20/6/2019, đồng thời gửi file qua địa chỉ email: truongnn@vst.gov.vn

 

CATEGORIES
Share This