Quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN An Giang

Quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN An Giang

Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước trên toàn quốc, Kho bạc Nhà nước An Giang luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần quan trọng vào hoạt động cải cách hành chính của ngành Tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, hàng năm Kho bạc Nhà nước An Giang luôn xây dựng nội dung chương trình cải cách hành chính, trong đó chú trọng duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2007, Kho bạc Nhà nước An Giang đã tổ chức đào tạo, tập huấn xây dựng và áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2000 và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, thẩm định, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2000.

Đến năm 2011, Kho bạc Nhà nước An Giang đã tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển đổi áp dụng sang Phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, thẩm định, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Đến năm 2018, Kho bạc Nhà nước An Giang đã tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển đổi áp dụng sang Phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; sau quá trình áp dụng thực hiện, các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thẩm định, đánh giá và Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào đầu năm 2019.

Năm 2021, thực hiện Quyết định số 2396/QĐ-KBNN ngày 18/5/2021 của Kho bạc Nhà nước ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện; các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rà soát, cập nhật và đồng loạt thực hiện Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (theo Mô hình khung của Kho bạc Nhà nước ban hành) vào ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Tóm lại: Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động nhiệp vụ của KBNN An Giang được các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh thực hiện rất nghiêm túc, chất lượng và mang lại hiệu quả cao. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện niêm yết công khai tại nơi giao dịch trong trụ sở và trên trang website của KBNN An Giang để cá nhân, tổ chức nắm biết, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch. Theo đó quy định cụ thể thủ tục hồ sơ của từng quy trình, thời gian giải quyết và có thể theo dõi được hiện trạng hồ sơ giao dịch, nhằm tránh tình trạng nhũng nhiễu của công chức khi thực thi nhiệm vụ./.

Trần Văn Thanh – Văn phòng, KBNN An Giang.

Đầu năm 2019, Công bố chuyển đổi áp dụng sang Phiên bản TCVN ISO 9001:2015

Năm 2021, Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (theo Mô hình khung của KBNN ban hành)

CATEGORIES
Share This