Category: Quy trình thủ tục

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 2021

Ban biên tập- 08/07/2021 0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ... Read More

Quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN An Giang

Ban biên tập- 05/07/2021 0

Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước trên toàn quốc, Kho bạc Nhà nước An Giang luôn xác định công tác cải cách hành ... Read More

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

Ban biên tập- 30/06/2021 0

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Phụ lục kèm theo Quyết định số  211/QĐ-KBAG ngày 25/6/2021 của ... Read More

Bộ thủ tục hành chính KBNN 2020

Ban biên tập- 11/05/2020 0

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP TỈNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1. Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2. Thủ tục ... Read More

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

Ban biên tập- 08/02/2017 0

      Thực hiện Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm soát thanh ... Read More

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban biên tập- 14/09/2016 0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/CT-TTg Hà ... Read More

Phụ lục một số điểm mới của thông tư 08/2016

Ban biên tập- 30/03/2016 0

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo một số điểm mới đáng chú ý của thông tư 08/2016/TT-BTC so với thông tư 86/2011/TT-BTC ngày ... Read More