Bộ thủ tục hành chính KBNN cấp huyện

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÁNH CẤP HUYỆN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Ban hành kèm theo các Quyết định:
– Quyết đinh số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
– QĐ số 26/QĐ-BTC ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính về Tài chính ngân sách trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
– QĐ số 1531/QĐ-BTC ngày 3/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
– QĐ số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
– QĐ số 465/QĐ-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
-Quyết định Số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 
STT Tên thủ tục Download
1 Thủ thục nhận và bảo quản tài sản
Download
2 Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản Download
3 Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Download
4 Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Download
5 Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Download
6 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) Download
7 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Download
8 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp Download
9 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước đề nghị xét chuyển sang năm sau Download
10 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, không phải xét chuyển Download
11 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Download
12  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Download
13  Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước Download
14 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Download
15 Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng Download
16 Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia Download
17 Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II Download
18 Thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng Download
19 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong Khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Download
20 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Download
21 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư. Download
22 . Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Download
23 Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng – Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý. Download


Download [ThuTucHanhChinh2017]

CATEGORIES
TAGS
Share This